O MEDIACI aneb Jak se/si domluvit co dál

 

Mediace je smírný způsob řešení sporů za pomoci nestranného mediátora, který je prostředníkem v konfliktní situaci, v níž usnadňuje komunikaci mezi účastníky a efektivně jim pomáhá k nalezení vzájemné dohody. Je to proces, který účastníkům nabízí možnost řešit spor, konflikt nebo nedorozumění aktivně. S podporou mediátora tak mohou účastníci sami nalézt takové řešení, které jim bude nejlépe vyhovovat, a současně v nejvyšší možné míře ideálně zachovat nebo obnovit dobré vztahy i komunikaci mezi sebou. Z mediace (na rozdíl od soudních řešení sporů) nikdo neodchází jako poražený. Obě strany jsou vítězi, protože se jim s pomocí mediátora podařilo slyšet a pochopit jejich rozdílné potřeby a k oboustranné spokojenosti vyřešit složitou situaci, která nastala.

Zachování dobrých vztahů je přitom zásadní především po rozvodu manželství nebo rozchodu partnerů, kde jsou přítomny děti. Konflikt rodičů je totiž na celém rozvodu pro děti nejvíce zatěžující. Prioritou rodičů by vždy mělo být odstranění nebo alespoň zmírnění negativních dopadů sporů na jejich děti.

Výsledkem mediace je dohoda, která může sloužit jako podklad pro soudní rozhodnutí (smír, nesporný rozvod, úprava práv a povinností k dítěti pro dobu po rozvodu, výživné apod.).

 

Mediace je víc než jen rozsudek

Mediací můžete ale řešit i to, co k soudu nikdy nedojte nebo už u soudu bylo rozhodnuto. Užitečné je např.

 • dohodnout si jasná pravidla a konkrétní věci, jak budete realizovat běžný (poněkud strohý) soudní rozsudek (jak si opravdu předáte děti bez konfliktu, jak to bude s babičkou, jak vystupujete vůči škole, …)
 • reagovat na změnu potřeb Vás i Vašich dětí bez nutnosti dalšího soudního řešení; typicky jde o situace, kdy děti povyrostou, změní kroužky, zájmy, školy; kdy vy změníte zaměstnání, objeví se nový partner, apod.
 • řešit záležitosti, které v žádném rozsudku nenajdete

 

Cílem mediace není – na rozdíl od řízení před soudem – nalezení a označení viníka ani nalezení objektivní pravdy. Cílem je nalezení takového řešení, které bude nejlépe odpovídat aktuálním potřebám a zájmům jednotlivých stran, řešení, které bude jako dohoda znesvářených stran postaveno na jejich vzájemné spolupráci. Cílem je obnovení komunikace stran.

Mediaci je možné použít v nejrůznějších oblastech života, od obchodní záležitosti, sousedské spory, občasná práva až po rodinné záležitosti. Výhody spočívají zejména v rychlosti a nízkých nákladech (oproti výdajům za právníky při soudních řízeních) i tomu, že o svých záležitostech si účastníci rozhodují sami. Mezi další důvody, pro které lidé dávají mediaci přednost před soudním řízením, patří důvěra v osobu mediátora, možnost hledání nových řešení (i takových, která zákon nepředpokládá), důvěrnost celého procesu mediace, mlčenlivost i neutralita, k nimž je mediátor zavázán.

Na rozdíl od řízení před soudem mediace dává možnost:

- zmenšit negativní dopady konfliktu
- nechat otevřené dveře pro spolupráci stran do budoucna

- obnovit komunikaci

- nalézt flexibilní řešení sporu
- snížit náklady na řešení sporu
- zohlednit zájmy stran, kterým by nebyla věnována u soudu pozornost


Role soudu v mediaci

K mediaci v Arše Vás formou Usnesení může odkázat soud z vlastního přesvědčení, popř. na doporučení Orgánu sociální právní ochrany, žádost Vás nebo Vašeho právního zástupce. Činí  tak především pokud spatřuje v rodičích potenciál vzájemné dohody a schopnost upřednostnit rozumnou dohodu a zájmy dětí nad výhrou v partnerském konfliktu.

 

Cílem soudu je také předcházet protahování a zdražováním soudního sporu, tedy odvoláním, předběžným opatřením, žádostem o soudně znalecké posudky (partnera), zatěžování dětí (přímým výslechem nebo posudky).

 

Jak to prakticky chodí s mediací v Arše

 • Telefonicky, emailem nebo přes online bránu se objednáte. Nepotřebujete žádné doporučení.
 • Je vám přidělen mediátor.
 • Stanoví se termín. Je dobré, pokud lze první mediaci realizovat do 1–2 týdnů. Ne vždy je to možné s ohledem na kapacitu. Pokud je spor s partnerem tak vyhrocený, že je pro vás obtížné se domluvit na čemkoliv, už při vyjednávání termínu vás mediátor povede.
 • Na konzultace se dostavují partneři samozřejmě bez dětí.
 • Jedna mediace trvá zpravidla 3 hodiny. O počtu mediací rozhoduje mediátor či strany sporu. Konzultace se konají v pravidelný čas každý týden.

 

Co ještě byste měli vědět

Nežádejte nás o pozdní odpolední či víkendové termíny. I naši pracovníci mají své rodiny a musejí jim věnovat dostatečnou péči. Navíc my víme, že 3 hodiny jednání je náročné, a tak potřebujeme, abyste přišli plni síly, nikoliv unavení po práci, spěchající do školky,….

Můžete se i po skončení kdykoliv v budoucnu vrátit, abyste znovu nebo nově dořešili třeba jen jednu věc a měli jistotu, že se u ní zbytečně nepohádáte.

Jsme sociální služba a musíte u nás podepsat Smlouvu o poskytování sociálních služeb. V ní jsou především pravidla vzájemného respektu (jako dodržovat dojednané termíny konzultací s pracovníky Archy nebo se bezodkladně omluvit, respektovat zákaz pořizování audio a videozáznamů, spolupracovat na dojednaném osobním cíli především respektováním pokynů pracovníka a aktivním se spolupodílením na plnění dojednaných úkolů a postupů, informovat pracovníky o infekčních chorobách). Úplné znění smlouvy naleznete zde.

Máme pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Komunikujeme tedy s opatrovnickými soudy a OSPODy (orgán sociálně právní ochrany v příslušném bydlišti). Na jejich žádost jsme povinni vyhotovit zprávu o spolupráci s vámi. To se samozřejmě vztahuje jen na situace, kdy již řešíte vaše věci u soudu nebo přes sociální pracovníky obcí. Přijdete-li bez jejich zainteresování, nikdo nic nezkoumá. Zprávy neobsahují žádné podrobnosti a obdržíte kopii.

Naše služby jsou pro vás bezplatné. Hradí je někdo jiný (granty, dotace, dary).

 

Nejobvyklejší témata

 • úprava styku rodičů s dětmi v době před rozvodem i po rozvodu
 • výchova dětí po rozvodu
 • měnící se potřeby dětí v souvislosti s věkem a jejich zajištění
 • jeden z rodičů němá kontakt s dítětem
 • bydlení po rozvodu
 • uspořádání vztahů dítěte se širší rodinou (prarodiče, tety a strýcové, bratranci a sestřenice, nevlastní sourozenci popř. rodinní přátelé)
 • mimořádné události (volba školy, kroužků, mimořádně vysoké výdaje např. na školní exkurze a zájezdy
 • výživné
 • prázdniny, dovolené, Vánoce
 • majetkové vypořádání (SJM)
 • výživné mezi manželi i po rozvodu (pro neprovdanou matku)
 • zlepšení vztahů a komunikace s dospívajícími dětmi

Rozvody v číslech

Jsme tu už 0 let
Náš tým tvoří 0 profesí
Ročně je v ČR 0 rozvodů
Kontaktujte nás 0 dní v týdnu