Vypořádání společného jmění manželů

 

Společné jmění manželů zaniká rozvodem manželství (tj. právní mocí rozsudku o rozvodu) a je třeba ho vypořádat. K vypořádání společného jmění manželů může dojít trojím způsobem:

  • dohodou
  • rozhodnutím soudu
  • uplynutím tříleté lhůty

 

Dohoda o vypořádání:

Musí mít písemnou formu. Podpisy účastníků musí být úředně ověřeny (platí pokud je předkládána soudu u nesporného rozvodu). Účinky nabývá ke dni, kdy společné jmění zaniklo, bez ohledu na to, jestli byla uzavřena před nebo po zániku manželství. Pokud je však předmětem vypořádání věc, která se zapisuje do veřejného seznamu (typicky společný dům nebo byt či auto), nabývá dohoda právních účinků až zápisem do veřejného seznamu.

 

Rozhodnutí soudu:

Neprovede-li se  vypořádání dohodou, provede je na návrh některého z manželů soud. Řízení o vypořádání společného jmění manželů se zahajuje podáním žaloby jednoho z manželů. Návrh na vypořádání se podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu má bydliště ten z bývalých manželů, proti kterému návrh směřuje. Je nutné jej podat nejpozději do 3 let po zániku společného jmění manželů.

 

Uplynutí tříleté lhůty:

Nedojde-li do 3 let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání, tj. nebude uzavřena dohoda nebo nebude-li do 3 let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že je společné jmění vypořádáno podle pravidel, která stanoví zákon.

Movité věci jsou ve vlastnictví toho, který je výlučně jako vlastník využívá. Ostatní hmotné movité věci a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou bývalých manželů a jejich spoluvlastnické podíly jsou stejné. Ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma a jejich podíly jsou stejné.

Jednodušeji řečeno pro movité věci platí, že jsou ve vlastnictví toho manžela, který je na konci tříletého období po zániku společného jmění užíval pro potřebu svou či své rodiny. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí i o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných.

Rozvody v číslech

Jsme tu už 0 let
Náš tým tvoří 0 profesí
Ročně je v ČR 0 rozvodů
Kontaktujte nás 0 dní v týdnu