Obecné informace k návrhu na rozvod

 

Návrh musí mít písemnou podobu. Podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště, pokud v tomto obvodu alespoň jeden z Vás stále bydlí. Pokud již ani jeden z manželů v posledním společném bydlišti nebydlí, je příslušným okresní soud, v jehož obvodu má bydliště druhý z manželů (ten, který nepodává návrh). Není-li takový soud, podává se návrh u okresního soudu, v jehož obvodu má bydliště podavatel. V případě, že podáte návrh k místně nepříslušnému soudu, rozhodne soud o tom, který soud je příslušný a věc mu předá.

 

Návrh musí obsahovat:

 • název a adresu soudu, kterému je návrh zasílán (v záhlaví dokumentu)
 • nadpis „Návrh na rozvod manželství"
 • informaci o tom, kdo návrh podává
 • jména, příjmení a bydliště manželů, popřípadě jejich rodná čísla, korespondenční adresu, popřípadě také obdobné informace o jejich právních zástupcích
 • údaje, kdy a kde bylo uzavřeno manželství
 • pokud se z manželství narodily společné nezletilé děti, jejich jména a datum narození
 • popis skutečností, které k návrhu na rozvod vedou
 • případně důkazy, o které se navrhovatel opírá
 • datum
 • podpis navrhovatele; v případě, že se manželé na rozvodu dohodli, také podpis manželky nebo manžela

 

Přílohy návrhu na rozvod manželství:

 • kopie oddacího listu;
 • (popřípadě) kopie rodného listu společného nezletilého dítěte;
 • (popřípadě) soudem schválenou dohodu na úpravu porozvodové péče o dítě;
 • (popřípadě) dohodu o vypořádání svých majetkových poměrů.

 

Počet kopií jednotlivých návrhů podávaných k soudu:

 • 2 × návrh na rozvod manželství;
 • 3 × návrh na úpravu poměrů nezletilého dítěte;
 • 2 × návrh na vypořádání majetkových poměrů.

 

Jestliže bude návrh neúplný, neurčitý či nesrozumitelný, vyzve soud navrhovatele k opravě nebo doplnění a stanoví lhůtu, do kdy je tak zapotřebí učinit.

 

Soudní poplatky:

 • návrh na rozvod manželství 2 000 Kč;
 • návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů (SJM) 2 000 Kč;
 • za každou nemovitou věc se poplatek za vypořádání SJM zvyšuje o 5 000 Kč;
 • za každý obchodní závod se poplatek za vypořádání SJM zvyšuje o 15 000 Kč;
 • návrh na úpravu výchovy a výživy nezletilého dítěte či dětí jsou od soudního poplatku osvobozeny.

 

Soudní poplatek se platí na účet soudu. Číslo účtu naleznete na webových stránkách příslušného soudu nebo jej získáte přímo na soudě. Poplatky do výše 5 000 Kč lze platit kolkovými známkami, které zakoupíte na poště. Kolky zakoupíte jen u některých soudů.

Informace o tom, jak probíhá soudní jednání, můžete naleznout zde.

Rozvody v číslech

Jsme tu už 0 let
Náš tým tvoří 0 profesí
Ročně je v ČR 0 rozvodů
Kontaktujte nás 0 dní v týdnu