Manželství

je trvalý svazek muže a ženy. Z pohledu legislativy se jedná o základní právní institut, jehož účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Podle občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.) mají muž a žena v manželství rovné povinnosti a rovná práva, jsou si navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti. Uzavřením manželství vzniká významný právní vztah s mnoha důsledky, např. vznik společného jmění manželů, domněnka otcovství, společný nájem, právo užívat majetek druhého či vzájemná vyživovací povinnost.

 

Zánik manželství

je upraven v ust. § 754 – 770 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Rozvod manželství je jedním ze způsobů zániku manželství. Základní podmínkou pro rozvod manželství je, že soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Rozpad manželství je náročným životním obdobím. Proto je vždy lepší aktivně komunikovat a snažit se na podmínkách rozvodu dohodnout. Předejdete tím mnoha konfliktům a také prodlužování rozvodového řízení.

 

Varianty rozvodu manželství

 • rozvod nesporný
 • rozvod sporný
 • rozvod ztížený

 

Tzv. rozvod nesporný

Předpoklady rozvodu „nesporného“:

 • Manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil. Rozhodnutí soudu musí být v právní moci.
 • Manželé se dohodli na úpravě vzájemných majetkových poměrů, bydlení, popřípadě výživného pro dobu po rozvodu (obě uvedené dohody vyžadují písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.)
 • Ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí.
 • K návrhu na rozvod se připojí druhý manžel.

Zjistí-li soud, že jsou splněny všechny shora uvedené zákonné podmínky pro „nesporný“ rozvod manželství, nebude v řízení vůbec zjišťovat příčiny rozvratu manželství a manželství rozvede. „Nesporný“ rozvod bude soudem vyřízen v poměrně krátké době, oproti rozvodu „spornému“, který bude rozhodně trvat déle.

 

Tzv. rozvod sporný

Jestliže se manželé nedohodnou na „nesporném rozvodu“, čeká je rozvod „sporný“. Návrh podává jeden z manželů. U sporného rozvodu manželství je soud povinen zkoumat příčiny rozvratu manželství. Každý z  manželů pak musí svá tvrzení ohledně rozvratu manželství prokázat (např. listinami, svědeckými výpověďmi apod.).

 

Sporný rozvod nastává, když:

 • jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, nebo
 • manželé nejsou schopni se domluvit na vypořádání společného jmění, nebo
 • manželé nejsou schopni se domluvit na péči o nezletilé dítě.

 

Tzv. rozvod ztížený

Soud nemůže manželství rozvést, pokud by rozvod byl v rozporu se:

 • zájmem nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti;
 • zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství. Jestliže však manželé spolu nežijí více než tři roky, soud návrhu vyhoví.

 

Co se týče zákazu rozvodu manželství v případě jeho rozporu se zájmem nezletilého dítěte, samozřejmě rozvod v zájmu dítěte není. Pro uplatnění tohoto zákonného zákazu je proto rozhodující, zda by rozvod byl v rozporu se zájmem dítěte dán tzv. „zvláštními důvody“, tj. např. invalidita dítěte, fyzické nebo psychické postižení dítěte aj.

U zákazu rozvodu manželství týkajícího se rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel, nejde o zjišťování viny druhého z manželů na rozvratu manželství. Jde spíše o stav, kdy se manžel, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel, a současně mu byla způsobena zvlášť závažná újma spočívající např. v tom, že je invalidní nebo se u něj v tomto období projevila závažná choroba, by rozvodem byl značně poznamenán.

 

Ani procedura ztíženého rozvodu však absolutně nezabraňuje realizaci rozvodu manželství. Výjimkou je proto případ, kdy manželé spolu nežijí po dobu delší než 3 roky. Potom soud manželství rozvede i přes nesouhlas jednoho z partnerů, je-li splněna podmínka hlubokého a trvalého rozvratu. „Nevinnému“ manželovi pak vzniká právo na zvýšené alimentační nároky.

 

Svatby v kostele se při rozvodu ničím neliší

Právo církve pojem rozvod vůbec nezná. Manželství uzavřené před bohem (tedy církevní sňatek) je pro ni nerozlučitelné. Pokud dojde k civilnímu rozvodu, je podle kanonického práva (rozuměj práva křesťanů církve římsko-katolické) za manžela rozvedeného stále považován ten člověk, s nímž byl poprvé oddán v kostele. A proto další sňatek, který by následoval po civilním rozvodu, nemůže být proveden církevní formou a i když je proveden formou světskou (občanský sňatek), podle církve se tím křesťan dopouští hříchu, neboť s novým partnerem  vlastně cizoloží – je nevěrný svému prvnímu partnerovi, s nímž je dle božích zákonů spojen až do smrti. Uzavřít další sňatek může křesťan podle kanonického práva až jako vdovec či vdova.

Jednoduše řečeno, podle právního řádu České republiky se můžete civilně rozvést, i když jste manželství uzavřeli církevním sňatkem.

Rozvody v číslech

Jsme tu už 0 let
Náš tým tvoří 0 profesí
Ročně je v ČR 0 rozvodů
Kontaktujte nás 0 dní v týdnu