RODIČOVSKÝ PLÁN

 

Vážení rodiče,

tento rodičovský plán by Vám měl pomoci při promýšlení otázek týkajících se péče o Vaše dítě, udržování osobního styku s ním, zajištění jeho výchovy a vzdělání, určení místa jeho bydliště apod.

Následující otázky se tematicky zabývají problémy, které Vy a druhý rodič budete ve vztahu k dětem pravděpodobně řešit, ať již nyní nebo v budoucnosti. Jde o otázky bydliště dítěte, styku a komunikace, školských zařízení, mimoškolních aktivit, lékařské péče, prázdnin a svátků, financí, apod. Je vhodné přemýšlet i o drobných detailech a nastavit si pro ně pravidla.

Při sestavování rodičovského plánu je dobré mít na paměti, že ze zákona rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům, je přitom lhostejné, který z nich má dítě v péči (ať již na základě jejich dohody nebo rozhodnutí soudu). Rodičovskou odpovědnost mají rodiče vykonávat ve shodě (jejich postavení je rovnocenné) a v souladu se zájmy dítěte. V zájmu dítěte přitom je, aby se na jeho výchově podíleli oba rodiče, neboť potřebuje jejich lásku a přízeň, a to bez ohledu na skutečnost, že rodiče společně nežijí.

Je několik možností, jak postupovat při sestavení plánu. Nemáte-li jako rodiče problém se vzájemnou komunikací, můžete na sestavení plánu pracovat od počátku společně.  V opačném případě může návrh rodičovského plánu vypracovat každý z rodičů zvlášť, podle svých úvah; po té si rodiče navzájem své návrhy předají, zjistí, v čem se shodují a v čem nikoliv a následně se pokusí dohodnout na otázkách, ve kterých neměli shodu. Pokud se ani po vynaložení veškerého úsilí na nějakých otázkách nedohodnete, je vhodné vyhledat příslušné odborníky, kteří Vám budou nápomocní při řešení Vašich problémů.

Nevztahuje-li se nějaká otázka na Vaši situaci, prostě ji přeskočte a pokračujte otázkou následující.

 

Bydliště

Máte-li více než jedno dítě, je pro Vás důležité, aby vyrůstaly společně?

Preferujete střídavou péči? Nebo si myslíte, že děti by v první řadě měly žít s Vámi nebo s druhým rodičem? Pokud by měly žít s Vámi, jak zajistíte, aby jim zůstal zachovaný vztah i s druhým rodičem a aby s ním mohly trávit čas?

Pokud by děti měly žít v první řadě s druhým rodičem, jak byste očekával/a, že zajistí, aby dětem zůstal zachovaný vztah s Vámi, a že děti s Vámi budou trávit čas?

Než budou děti dospělé, plánuje žít na stejném místě? Kdybyste se chtěli odstěhovat, tak kam? Přejete si uzavřít s druhým rodičem dohodu, že do doby než budou děti dospělé, tak budete žít na stejných místech? Případně dohodu o tom, jak daleko se jeden z Vás může odstěhovat?

Co se stěhováním pro vaše dítě změní? (kamarádi, pokoj, škola apod.)

 

 

Styk a komunikace dětí a rodičů

Budou-li děti ve Vaši péči, kdy by měly trávit čas s druhým rodičem? O víkendech? V pracovních dnech? I přes noc? Jindy?

Budou-li děti v péči druhého rodiče, kdy by měly trávit čas s Vámi? O víkendech? V pracovních dnech? I přes noc? Jindy?

Jakým způsobem bude zajištěno předávání dětí? Kdo bude hradit náklady spojené s předáváním dětí v případě, že místa bydliště rodičů jsou od sebe vzdálená?

Kolik času by děti měly trávit komunikací (telefon, SMS, e-mail, videohovor, chat…) s druhým rodičem, když jsou s Vámi? Jaká by měla být frekvence a délka takové komunikace? Chcete, aby pro komunikaci s druhým rodičem bylo nastaveno pevné pravidlo, nebo může být spontánní? Kdo bude dítěti platit náklady na telefon?

Pokud bude nutné pohlídat děti v době, kdy budou u Vás, budete s žádostí nejdříve oslovovat druhého rodiče? Pokud ano, jakou formou o pohlídání požádáte a jak dlouho předem?

Pokud jsou bydliště rodičů natolik vzdálená, že s cestou dětí od jednoho k druhému jsou spojené náklady, kdo je bude platit?

Pokud je vaše dítě malé, kde bude probíhat jeho předávání?

 

Školská zařízení

Navštěvují již Vaše děti nějaké školské zařízení? Pokud ano, mají ve stávajícím školském zařízení zůstat? Pokud ne, jaké školské zařízení a v jakém místě by měly navštěvovat (MŠ, ZŠ, ZŠU)?

Budou-li děti ve Vaši péči, jak zajistíte, aby měl druhý rodič informace o jejich prospěchu, školních aktivitách, třídních schůzkách a případných výchovných problémech? Existuje-li online komunikace mezi školou a rodiči, budou do ní mít přístup oba rodiče?

Budou-li děti v péči druhého rodiče, jakým způsobem a jak často byste měl být informován o jejich prospěchu, školních aktivitách, třídních schůzkách a případných výchovných problémech?

Jakým způsobem bude zajištěna účast rodičů na třídních schůzkách? Pokud se jich bude účastnit pouze jeden z rodičů, jakým způsobem bude druhého informovat o jejich průběhu?

Jakým způsobem bude omlouvána neúčast dětí ve škole (např. z důvodu nemoci)? Souhlasíte s tím, aby důvodem pro neúčast dětí ve vyučování bylo trávení dovolené s druhým rodičem? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Máte představu o dalším vzdělávání Vašich dětí - jakou základní, střední, vysokou či jinou školu by měly navštěvovat? Konzultovali jste spolu s druhým rodičem své představy? Pokud se Vaše představy neshodnou, jak budete postupovat?

Jakým způsobem by bylo vhodné podpořit Vaše děti, aby dosáhly na vyšší vzdělání (kurzy, příprava na příjímací zkoušky, doučování)?

Čeká vás v nejbližší době rozhodování o výběru školského zařízení pro vaše dítě? (MŠ, ZŠ apod.). Na čem jste se shodli?

V případě starších dětí, jakou máte představu o jejich dalším profesním vzdělávání? (o konkrétní škole (oboru), kterou by mělo vaše dítě navštěvovat?)

 

Mimoškolní aktivity

Jsou nějaké sporty nebo jiné zájmové činnosti (aktivity), kterým se věnují Vaše děti? Má některý z rodičů blíže k těmto sportům nebo aktivitám než rodič druhý?

Máte za to, že počet sportů a aktivit, kterých se budou Vaše děti účastnit, by měl být omezen? Pokud ano, jakým způsobem?

Jsou dle Vašeho mínění konkrétní sporty nebo aktivity, kterých by se neměly Vaše děti účastnit nebo by se jich měly účastnit až po dosažení určitého věku? Pokud ano, tak o které sporty či aktivity se jedná a proč?

Jakým způsobem bude zajištěna účast Vašich dětí na mimoškolních aktivitách? Jakým způsobem budete o mimoškolní činnosti svých dětí komunikovat?

Jakým způsobem bude zajištěno financování sportovní činnosti Vašich dětí a dalších jejich aktivit?

Jste spokojeni s tím, jak se Vy a druhý rodič účastníte mimoškolních aktivit dětí? Pokud ne, jak si představujete vlastní zapojení a zapojení druhého rodiče?

 

Lékařská péče

Jaký je zdravotní stav vašeho dítěte?

U jakého pediatra je vaše dítě registrováno?

Navštěvuje vaše dítě nějakého specialistu? Pokud ano, jakého? Jak často probíhají kontroly a kde? Jakou částkou hradíte léky, které jsou potřebné k léčbě?

Kdo bude vaše dítě doprovázet k ošetření?

Jakým způsobem bude rozhodnuto o výběru zdravotní pojišťovny pro Vaše děti?

Jakým způsobem bude vybírán poskytovatel lékařské a další zdravotní (např. dentální) péče?

Jakým způsobem bude zajištěno placení lékařské a další zdravotní péče (např. rovnátka na zuby), která není krytá zdravotním pojištěním?

Budou-li děti ve Vaši péči, jak zajistíte, aby měl druhý rodič informace o jejich zdravotním stavu?

Budou-li děti v péči druhého rodiče, jakým způsobem a jak často byste měl/a být informován/a o jejich zdravotním stavu?

Jakým způsobem bude zajištěno informování druhého rodiče o případném akutním závažném zdravotním stavu Vašich dětí?

Přejete si mít přístup k lékařským zprávám o zdravotním stavu Vašich dětí? Pokud ano, jakým způsobem bude tento přístup zajištěn?

Jakým způsobem bude zajištěna péče o děti, pokud jim jejich zdravotní stav neumožní navštěvovat školské zařízení? Bude-li jeden z rodičů kvůli krátkodobé péči o děti z důvodu jejich zdravotního stavu pobírat ošetřovné, bude mu druhý rodič částečně kompenzovat výpadek příjmu? Pokud ano, jakým způsobem?

Jakým způsobem budete řešit případné neshody týkající se lékařské péče o Vaše děti?

 

Prázdniny a svátky

Jakým způsobem bude zajištěna péče o Vaše děti po dobu prázdnin ve školním roce? Bude péče o Vaše děti v průběhu letních prázdnin probíhat jinak než ve zbývající části roku? Pokud ano, jak?

Jakým způsobem budou Vaše děti trávit „Mikuláše“, vánoční svátky, Silvestr a Nový rok, Velikonoce?

Jakým způsobem budou děti slavit své narozeniny a svátky s Vámi a jakým způsobem s druhým rodičem?

Jakým způsobem budou děti slavit Vaše narozeniny a svátek, a narozeniny a svátek druhého rodiče?

Existují jiné osoby, na jejichž oslavách narozenin, svátků či jiných výročí, by Vaše děti neměly chybět?

Jakým způsobem budete řešit případné neshody v otázkách trávení času Vašich dětí o prázdninách, svátcích a dalších speciálních dnech?

 

Finanční otázky

Jakým způsobem bude zajištěná úhrada běžných výdajů Vašich dětí?

Co považujete za mimořádné výdaje, které pravděpodobně Vaše děti budou mít? Jakým způsobem bude zajištěná úhrada mimořádných výdajů Vašich dětí? V jakém předstihu bude druhý rodič informován o možném mimořádném výdaji?

Jakým způsobem budu prováděné daňové odpočty na děti?

Měly by být Vaše děti pojištěny pro případ úrazu nebo dožití? Měly by mít jiné pojištění? Pokud ano, jakým způsobem bude zajištěna platba pojistného?

Přemýšlíte o spoření Vašim dětem? Pokud ano, jakým způsobem bude zajištěno jeho financování?

Jakým způsobem budete řešit případné neshody ve finančních otázkách (např. rozpor v tom, co je běžný a co mimořádný výdaj)?

 

Různé

S kterými příbuznými nebo přáteli je pro Vaše děti důležité trávit čas a udržovat vztahy?

Existují osoby, se kterými by Vaše děti čas trávit neměly a proč?

 

Komunikace rodičů

Je pravděpodobné, že Váš rozchod nebo rozvod je doprovázen partnerským konfliktem (s různou mírou intenzity), se kterým často souvisí komunikační problémy; existují podle Vás problémy, které brání nebo ztěžují vypracování rodičovského plánu? Pokud ano, v čem je spatřujete?

Jakým způsobem chcete být nejraději s druhým rodičem v kontaktu? Osobní kontakt? Telefon doma? Telefon v práci? E-mail? Prostřednictvím třetí osoby? Jiným?

Napadají Vás nějaká omezení, která by měla být dodržována při komunikaci s druhým rodičem?

Napadají Vás témata, kterým se při komunikaci s druhým rodičem chcete vyhnout?

Souhlasíte s tím, že nebudete druhého rodiče kritizovat před dětmi?

Souhlasíte s tím, že nebudete Vaše děti využívat jako prostředníky při komunikaci s druhým rodičem?

Souhlasíte s tím, že o problémech, které byly nebo jsou ve Vašem vztahu s druhým rodičem, nebudete hovořit s dětmi?

Jsou ještě další věci, na kterých se chcete domluvit?

Co můžete udělat pro to, aby vaše dítě nebylo poškozeno konfliktem rodičů?

Souhlasíte s tím, že pokud budete v těžké životní situaci potřebovat podporu, nebudete ji hledat u dítěte, ale u jiných dospělých osob, či odborníků?

 

Rodičovský plán se týká budoucího života Vašich dětí. Proto si při jeho sestavování vyslechněte jejich názory a přání. Po sestavení plánu děti způsobem přiměřeným jejich věku informujte o tom, jak jste se dohodli.

 

 

 

V …………..…………..…….. dne……………………

podpisy

..................................................................................................

 

To je jen začátek!

 

Vyplněním tohoto listu jste se dostali jen na začátek úvah o rodičovském plánu. Rodičovský plán si přizpůsobte podle Vašich potřeb (Vašich dětí, Vašeho bývalého partnera a Vás). A nezapomeňte, že plán by měl být dynamický, měl by růst s Vašimi dětmi. Je velmi pravděpodobné, že do zletilosti Vašich dětí mnohé z toho, na čem jste se dohodli, změníte. To, že rodičovský plán budete udržovat aktuální, přispěje ke spokojenosti Vašich dětí i Vás samotných.

 

Tento rodičovský plán si můžete také stáhnout a vyplnit v plné grafické podobě, a to zde.

 

Rozvody v číslech

Jsme tu už 0 let
Náš tým tvoří 0 profesí
Ročně je v ČR 0 rozvodů
Kontaktujte nás 0 dní v týdnu